Odstúpenie od zmluvy

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Podľa zákona č. 102/2014 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, máte právo odstúpiť od tejto zmluvy, bez uvedenia dôvodu, v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa prevzatia tovaru.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy, nás informujte o svojom rozhodnutí, prostredníctvom webového formulára, ktorý sa nachádza pre tento účel vpravo, alebo nám zašlite akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy, aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky www.diamantymalovanie.sk. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme e-mailom.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu, vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená prostredníctvom internet bankingu, na účet, ktorý ste uviedli vo webovom formulári, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená, až po doručení vráteného tovaru späť, na našu adresu alebo po predložení dokladu, preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Tovar sa považuje za prevzatý keď Vy, alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu, prevezmete tovar.

3. Spôsob vrátenia tovaru.

Zašlite nám tovar späť, alebo ho prineste na našu adresu. Môžete poveriť aj tretiu osobu, ktorá nám tovar doručí (jej meno a adresu napíšte v oznámení alebo uveďte do webového formulára v časti poznámky), najneskôr do 14 dní, odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

4. Náklady a zodpovednosť kupujúceho za škody pri vrátení tovaru.

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.